Bầu cử 2021

To Parent Directory
Name
Chương trình hành động ứng cử ĐBQH
Tiểu sử tóm tắt
01 Tài liệu tuyên truyền Bầu cử.pdf
01. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử.pdf
03 Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền.pdf
05 Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách số lượng đại biểu được bầu cử.pdf
05-Chỉ thị của BTV TU về lãnh đạo cuộc bầu cử.pdf
06 NQ_UBBC Công bố danh sách người ứng cử.pdf
09 Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu.pdf
102-KH-2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri.pdf
4711- Bộ TTTT - Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền.pdf
54 UBBC-về việc viết chương trình hành động của người ứng cử.pdf
Chỉ thị 06 - Về tổ chức cuộc bầu cử.pdf
Kế hoạch 15- Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử.pdf
Kế hoạch 17 - Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử.pdf
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử.pdf
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử.pdf
Thư mời Dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.pdf

18 items.